کنایه طنزآمیز رضارفیع به برادران مسئولین

مسئولان به جای خط قرمزها مراقب برادرهاشون باشند

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا