زلزله7.1 مکزیک بیش از 200 مرده، ده ها ساختمان تخریب شد

More than 200 people have been killed after central Mexico was struck by a 7.1-magnitude earthquake that destroyed dozens of buildings. LIVE UPDATES: بعد از زلزله مکزیک: بیش از 200 مرده، ده ها ساختمان تخریب شد بیش از 200 نفر پس از ناحیه مرکزی مکزیک کشته شده اند که توسط یک زلزله با شدت 7.1 درجه ای تخریب شده است که ده ها ساختمان را نابود کرد.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا