لگو هالک سبز علیه هالک قرمز

در این قسمت هالک با برادرش هالک قرمز روبه رو میشود

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا