حرف نداره

خاهر که داشته باشی دنیا نمیتونه بهت تیکه بندازه و دنیا تو دستته

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا