کشورهای مخالف برجام می توانند سر سفره باشنداگر....-فیلم

کشورهای مخالف برجام اگر اخلاق بدشان را کنار بگذارند می توانند کنار سفره ی برجام باشند.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا