دستبرد زدن فیل به بار کامیون ها

فیلم جالب،فیل گرسنه تایلندی در جاده راهزنی می کند!

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا