کتی سگ بلژین مالینویز سه ماهه از خط خونی تاز ۰۹۱۱۷۵۴۶۹۰۰

کتی بلژین فول آموزش در سه ماهگی پدر فردی از بهترین خط خونی( تاز )بهترین سگ پرورش دهنده ترک سرحدکارا ۰۹۱۱۷۵۴۶۹۰۰

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا