حسین شریعتمداری - دولت احمدی نژاد

حاج حسین شریعتمداری در برنامه نگاه یک : دولت آقای احمدی نژآد در دور اول و اواسط دور دوم دولتی بود که شماها انشگت کوچیک اون هم نمیشید ! از لحاظ خدمتی که به مردم کرد .

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا