پیشگیری از سوانح و حوادث - سوار کردن کودک بر موتور

سوانح و حوادث شایع ترین علت مرگ کوکان از بعد نوزادی تا 5 سالگی است. خانواده ها، مراقبین و مسئولین باید ابزار و لوازم مراقبت کامل از کودکان خردسال از سوانح و حوادث را فراهم کنند.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا