نظر دکتر حسن عباسی در مورد سید ابراهیم رئیسی

نظر دکتر حسن عباسی در مورد سید ابراهیم رئیسی بنظر میرسد یک فضای عمومی از سمت حضرت حق ، به سمت این سید میچرخد..

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا