هنر خیابانی رم

فیلم کوتاه "هنر خیابانی" از کوچه پس کوچه های رم به کارگردانی "بنجامین مسینا" که حدود دو سال پیش به مستندسازی دیوارنگاری های رم پرداخت.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا