صدای مطالبات کمپین از رسانه ملی برنامه خندوانه

مطالبات کمپین تصویب و اجرای لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و آرمانش تحقق کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت است

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا