انرژی هایی که باید صرف مبارزه با اسرائیل می شد...

فیلم خبرگزاری داعش(اعماق) از آخرین ساعات مقاومت این گروه در موصل http://fa.alkawthartv.com/news/83234

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا