سرود ای خداوند منان....باصدای شمس الدین سرودی

ای خداوند منان خالق جن و إنسان....

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا