ترانه های کودکانه | خانواده انگشت | Finger Family in Persian-Farsi | انگشت پدر

Persian Finger Family song | ترانه های کودکانه | خانواده انگشت پدر انگشت پدر انگشت کجایی؟ من اینجام من اینجام حالت چطوره؟ مادر انگشت مادر انگشت کجایی؟ من اینجام من اینجام حالت چطوره؟ برادر انگشت برادر انگشت کجایی؟ من اینجام من اینجام حالت چطوره خواهر انگشت خواهر انگشت کجایی؟ من اینجام من اینجام حالت چطوره بچه انگشت بچه انگشت کجایی؟ من اینجام من اینجام حالت چطوره؟

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا