تراکتور فوق سنگین کلاس

تراکتور کلاس ، در حال برداشتن دو تراکتور از طریق بازوهایش ! عالیه ....!

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا