رفتار فروشنده در جلسات فروش-پارت سوم

رفتار فروشنده در جلسات فروش ، مدرس : مهندس سید مصطفی ظریف

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا