دست پاپ فرانسیس سیلی دانلد ترامپ برای دست زدن به او (

"از شما بسیار سپاسگزارم،" رئیس جمهور مغلوب ساختن پیشی جستن به پاپ فرانسیس گفت: زمانی که آنها دست تکان داد. پس از دست دادن، پاپ و POTUS را به اتاق مطالعه پاپ، است که فقط در اتاق جایی که آنها دست تکان داد راه می رفت. هنگامی که استخر، وارد مطالعه شدند، پاپ و رئیس جمهور در سراسر از یکدیگر در میز چوبی پاپ نشسته بودند. POTUS پاپ گفت که آن را "یک افتخار بسیار بزرگ است." پاپ یک می گوینددست پاپ فرانسیس سیل

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا