مستند احمد نوروز

احمد نوروز پیرمرد 84 ساله قشمی که برای تامین معاش خود مجبور است با ویلچر 4 ساعت را تا بازار برای فروش جارو طی کند

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا