قسمت هشتم سریال طنز «بله آقای رئیس جمهور»

هشتمین قسمت سریال طنز «بله آقای رئیس جمهو» منتشر شد. مرتضی درخشان ترور می شود!

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا