تشویق هونتلار توسط هوادارن شالکه برای آخرین بار

شالکه 1-1 هامبورگ 2016-17

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا