اسلام اوردن این جوان توسط دکتر نایک

دکتر نایک بزرگترین دعوت گر اسلام بار دیگری با دعوت دادن این جوان او را به دنیای بزرگ اسلام وارد کردند.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا