وقتی کنگفوکار فکرمیکنه خیلی بلده بااستادش میجنگه و شکست

و شکست میخوره درحد لالبگا سبک مبارزه تای چی 2

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا