نام او درمان هر دردی است

هوالله ای یاران الهی و اماء رحمانی نام مبارک محبوب بی همتا جمال ابهی را در منتهی جذب ووله به یاد آرید وزبان گشائید تا ساحت دل از اندوه آب و گل منزه ومقدس شود و روحانیت کبری جلوه نماید . آیات توحید اشراق کند و فیض جدید نازل گرددو تائید شدید حاصل شود. نام او درمان هر دردی است و حرارت بخش هر سردی .دریاق اعظم است و طلسم اکرم زندگی دوجهان است و نجات دهنده گمراهان. الیوم این اسم مقدس حرز عالمیان است و پناه آدمیان. نغمه الهی است و رنه رحمانی. پس ای یاران وفا نعره یا بهاء الابهی برآرید وای طالبان جمال کبریا به ا

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا