علی پسرم رفتی و بی شکیبم زمینه حضرت علی اکبر(محرم96)

علی پسرم رفتی و بی شکیبم زمینه حضرت علی اکبر کربلایی رسول عموشاهی اجرا شده در هیئت مکتب البکاء

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا